УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

1. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни условия за връщане и политика за възстановяване:

а) Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

б) Потребителят има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, и да върне стоката в срок от четиринадесет дни.

в) Срокът за отказ е четиринадесет дни, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, е влязъл във владение на стоките или при договор, съгласно който Потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, е влязъл във владение на последната стока. За да упражни правото си да върне стоката, Потребителяттрябва да уведоми G-Shop засвоето име, географски адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Потребителятможе да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Потребителятможе да попълни и подаде по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на уебсайтa на G-Shop (уебсайт: www.g-shop.bg; електронен адрес: office@g-shop.bg). Ако Потребителятизползва тази възможност, G-Shop незабавно ще изпрати на траен носител -по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спази срока за отказ от договора и връщане на стоката, Потребителят е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

г) Политика за възстановяване. Ако Потребителятсе откаже от настоящия договор, G-shop ще му възстанови всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от G-Shop), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят информира за решението си за отказ от настоящия договор и заявява желанието си да върне стоката. G-Shop ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя. G-Shop има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не мусе представят доказателства, че Потребителят е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. G-Shop oчаква да му бъдат изпратени или върнати обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от четиринадесет дни след деня, в който Потребителят е съобщил за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на четиринадесет дневния срок. Потребителяттрябва да поеме преките разходи по връщане на стоките.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора и връщане на стоката от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя.

3. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху G-Shop от момента на получаването на стоката от G-Shop.

4. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на G-Shop стоката в срок от четиринадесет дни след деня, в който е информирал G-Shop за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като G-Shop се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

5. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

6. Търговска гаранция.

6.1. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към Потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

6.2. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, Потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

6.3. Гаранционната карта съдържа данните за стоката и гаранционните срокове, както и всички условия на предоставената търговска гаранция.

6.4. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта и/или касов бон;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от G-Shop или производителя лице или сервизен център. (Оторизираните лица са посочени в гаранционната карта);

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;

6.5. Предоставената за стоката търговска гаранция не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

6.6. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката.

6.7. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на Потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно – независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

7. Рекламации

7.1. Рекламациите се предявяват пред G-Shop или пред упълномощено от него лице. Рекламации могат да бъдат предявявани:

– При стоки с предоставeна търговска гаранция – на място, във всеки оторизиран сервиз на производителя/вносителя на съответната стока, посочен в гаранционната карта на стоката;

7.2. Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:

– по електронен път – на електронния адрес за рекламации на G-Shop – office@g-shop.bg или на тел. 0890 474 625.

7.3. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

7.4. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

а) касова бележка или фактура;

б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

8. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на G-Shop. G-Shop уведомява Потребителя в срок от един работен ден преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителят е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.

9. Рекламациите на Потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на Потребителите.